Dokumentacijos rengimas

Kiekvienoje bet kokia ekonomine veikla užsiimančioje įmonėje privalo būti parengti vidiniai darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, vidinę įmonės darbo tvarką ir kt. reglamentuojantys dokumentai.

Šie vidiniai įmonės dokumentai visuomet turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas, taip pat privalo būti koreguojami pasikeitus darbo organizavimui, pakeitus gamybos procesus, įdiegus naujus įrengimus ir pan. Kai kurie vidiniai dokumentai privalo būti suderinti su kompetentingų institucijų pareigūnais.

Naujai besikuriančiose įmonėse ši dokumentacija turi parengta dar iki veiklos pradžios.

Rengiame šių sričių dokumentus:

Darbuotojų saugos ir sveikatos:

–   darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;

–   įsakymus ir tvarkas dėl darbuotojų saugos darbe funkcijų ir atsakomybės paskirstymo;

–   darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų ir jų veiklos dokumentų projektus;

–   darbuotojų profilaktinių medicininių patikrinimų dokumentaciją, kontingento patvirtinimo pažymas (jas suderiname VSC);

–   darbuotojams išduodamų asmeninių apsauginių priemonių dokumentaciją;

–   darbuotojų vidinio mokymo ir atestavimo dokumentaciją;

–   kitus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus.

Darbo teisės: 

–   įmonės darbo tvarkos taisyklių projektą;

–   darbuotojų pareiginių instrukcijų projektus;

–   darbo ir poilsio laiko rėžimą ir apskaitą reglamentuojančius vidinius dokumentus (suminė darbo laiko apskaita);

–   įmonės darbo tarybos rinkimų komisijos ir jos posėdžių dokumentacijos projektus;

–   įmonės kolektyvinės sutarties projektą;

–   kitus bendrą įmonės darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus.

Gaisrinės saugos:

–   gaisrinės saugos instrukcijas;

–   įsakymus ir tvarkas dėl gaisrinės saugos funkcijų ir atsakomybės paskirstymo (įmonės priešgaisrinės techninės komisijos veikla);

–   darbuotojų veiksmų kilus gaisrui ir incidento likvidavimo planus (juos suderiname su PAGD);

–   darbuotojų evakavimo schemas;

–   kitus gaisrinės saugos prevenciją įmonėje reglamentuojančius dokumentus.

Civilinės saugos:

–   civilinės saugos instrukcijas;

–   darbuotojų pareiginių instrukcijų civilinės saugos srityje projektus;

–   parengties ekstremalioms situacijoms valdymo planą ir jo priedus (suderiname su kompetetingomis institucijomis/pajėgomis);

–   parengties ekstremalioms situacijoms valdymo planą ir jo priedus (suderiname su kompetetingomis institucijomis/pajėgomis);